NL - FR - EN

Privacybeleid

Privacy-Verklaring StatusFlow VOF

STATUSFLOW VOF verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van klanten in functie van het leveren, ondersteunen en promotie van haar diensten, alsook voor communicatie en om fiscaal-technische doeleinden.

Hieronder lees je hoe STATUSFLOW VOF, met maatschappelijke zetel te Fortlaan 77, 9000 Gent, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt.

STATUSFLOW VOF verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de klant te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

STATUSFLOW VOF verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

STATUSFLOW VOF verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren, ondersteunen en ter promotie van haar diensten.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft (bv. Het ontvangen van een nieuwsbrief)
  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw mailadres om een factuur op te sturen).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw naam om een factuur op te maken).

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
  • Wij kunnen uw contactgegevens aan derden doorgeven ter ondersteuning van onze geleverde diensten (bv. Aan een freelance coach/bemiddelaar in het kader van een opdracht, om u gericht te helpen mbt een specifieke vraag)
  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden tenzij met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen via connect@statusflow.be

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met connect@statusflow.be

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van STATUSFLOW VOF opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar connect@statusflow.be of tel. 0496/55.70.31.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag weten hoe jij in je organisatie meer psychologische veiligheid kan creëren en het welzijn in het algemeen kan bevorderen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.